PRESENTACIÓ
 
PERSONA I DEMOCRÀCIA - JOAQUIM XICOY es una entitat sense ànim de lucre constituïda a l'empara de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, de Catalunya, de fundacions i associacions.
 
Vol esdevenir una fundació al servei de persones, entitats i institucions i oferir a les mateixes un espai de diàleg, anàlisi i reflexió, així com propostes que millorin la qualitat del sistema democràtic.
 
Aquesta vocació es duu a terme des d'una posició independent de governs, organitzacions polítiques i econòmiques i es concreta en el foment de la transversalitat i el respecte a l'autonomia i legitimitat de les parts.
 
PERSONA I DEMOCRÀCIA - JOAQUIM XICOY neix a partir d'uns principis filosòfics i polítics orientadors basats en l' humanisme cristià i el personalisme, una profunda convicció democràtica, la justícia social i els arrels culturals i nacionals de Catalunya.
 
Persona i Democràcia conjumina dos grans impulsos:
 
D'una banda, la voluntat de fomentar la reflexió i l'anàlisi a l'entorn del model social de Catalunya i de les grans qüestions que afecten el nostre país. Aquesta tasca es abordada des dels valors culturals, espirituals, cívics i polítics que han configurat Catalunya, al llarg de la seva història, com a una realitat nacional i com a una societat desenvolupada, democràtica i madura.
 
Aquests valors s’han plasmat, entre d’altres, en:
 
-   Una concepció de la dignitat humana i dels drets i les llibertats de les persones que, en bona part, tenen la seva arrel en una visió transcendent de l'ésser humà.
 
-   La assumpció generalitzada d'un fort sentiment col·lectiu d'identitat nacional i de voluntat d'un autogovern pacífic, integrador i solidari.
 
-   Un marc polític basat en el model social i democràtic de dret i en la democràcia representativa i parlamentària.
 
-   Un model econòmic fonamentat en la propietat privada i el lliure mercat en equilibri amb les necessitats del be comú i la justícia social.
 
-   El paper de l'anomenada societat civil, entesa com el teixit existent entre les persones i l'estat, integrat per associacions, fundacions, organitzacions econòmiques i professionals, universitats, institucions i entitats religioses, corporacions, etc.
 
D'altra banda, PERSONA I DEMOCRÀCIA - JOAQUIM XICOY es planteja estimular la participació responsable de persones i entitats en el debat públic i en la resolució dels afers comunitaris tot assumint deures i drets indeclinables i oferir eines de millora de la qualitat i vitalitat de la nostra democràcia.
 
 
 
ELS NOSTRES OBJECTIUS ES CONCRETEN EN:
 
I.   Definir, fomentar i difondre, des del diàleg lleial i constant, amb l'anàlisi rigorós de la realitat social i la implicació de les persones i les entitats, millores en els mecanismes de participació en la resolució dels reptes comunitaris.
 
II.   Conscienciar als agents (líders) socials, polítics, econòmics i culturals de la conveniència de enfortir un marc de referència, pel que fa al model social, connectat amb els valors humanistes propis de les nostres arrels culturals i nacionals i de la millor tradició europea, com a garantia de progrés en tots els àmbits.
 
 
© Persona i Democràcia